Job Type

Full time

Place

Hubs

Working hours

06.00 - 15.00

Hub Operator

About the Role

 • ติดตามรถ First leg จากคลังสินค้ามาส่งที่ Hub ให้ทันเวลา

 • จัดเตรียมพื้นที่ในการวางสินค้าตามหมวดหมู่และแบ่งกลุ่มสินค้าตามรอบรถ

 • รับเข้าสินค้าโดยการนับและสแกนกล่องสินค้า และรวบรวมเคสแจ้งปัญหาสินค้ามาไม่ครบ มาไม่พร้อมรอบกับทีมที่เกี่ยวข้อง

 • จัดวางสินค้าตามจดุที่กำหนดและแจ้งไรเดอรเ์มื่อสินค้าพร้อมโหลด

 • ช่วยเหลือไรเดอร์กรณีหาสินค้าไม่เจอ

 • ตรวจสอบและจัดเตรียมบิล ที่จะต้องออกไปพร้อมกับกล่องสินค้าให้ครบถ้วน

 • ตรวจสอบการคืนกล่องสินค้ากับทางไรเดอร์โดยการรับเข้าสแกนกล่องและส่งต่อให้กับรถที่ขนส่งกล่องเปล่ากลับคลังสินค้า

 • สรุปเคสปัญหาที่เจอในแต่ละวันแจ้งหัวหน้าทีมรับทราบ

 • งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย

 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์และทำงานเป็นกะ (06.00 - 15.00 น.) ได้

Requirements

 • อายุ 25 - 35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ดูแล Shop/คลังสินค้า และบริหารจัดการ 1-2 ปีขึ้นไป

 • บุคลิกภาพดีและเป็นคนขยัน, กระตือรือร้น, มีความเป็นผู้นำ, รอบคอบ

 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

 • มีรถส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เดินทางจากบ้านไม่เกิน 30 - 45 นาทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ