Job Type

Full time

Place

freshket Processing Center
(ไอยรา)

Working hours

6 days/ week (Rotation Shift)

Processing Center Supervisor

About the Role

 • แก้ปัญหาหน้างาน, ดูแลเรื่องการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบ, แพคสินค้า (ผัก-ผลไม้) ได้ตามกำหนดเวลา 

 • กำหนดและบังคับใช้การปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า (GMP) เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพอาหาร 

 • กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับทีมปฏิบัติการ บังคับใช้ และดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม SOP 

 • ประสานงานกับฝ่ายขาย การตลาด และคลังสินค้าเพื่อ forecast การดำเนินงานและจัดเตรียมสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • วางแผนกำลังคนและควบคุมการทำงานของแรงงานในโรงคัดตัดแต่งผัก (ขาด, ลา, มาสาย, OT) 

 • รับผิดชอบการบริหาร/ดูแลการทำงานของคนในทีม 

 • ทำงานเป็นกะได้

Requirements

 • เคยมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจอาหาร, โรงคัดตัดแต่งผัก-ผลไม้, โรงจัดเตรียมหรือแพคสินค้าประเภทวัตถุดิบอาหาร

 • เคยคุมแรงงานในกะอย่างน้อย 30 คนขึ้นไป

 • เข้ากะกลางคืนได้

 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

 • ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ

 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีในระดับดี

 • ไม่สูบบุหรี่ระหว่างการทำงาน เพราะเป็นห้องแอร์